srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

 • Domov
 • Komisija za kakovost zavoda

Komisija za kakovost zavoda

Za izboljšanje kakovosti izobraževanja ter dela dijakov in učiteljev, študentov ter predavateljev v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi na ŠC Velenje, skrbi komisija za kakovost na ŠC Velenje, obenem pa ima vsaka šola tudi šolsko komisijo za kakovost. Vodstvo ŠC Velenje želi skupaj s komisijo za kakovost s pomočjo empiričnih rezultatov predlagati ustrezne ukrepe za izboljšavo stanja oziroma napredek na določenem področju in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti izobraževanja na ŠC Velenje.

Skladno s statutom ŠC Velenje komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,
 • razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na ŠC Velenje,
 • skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela,
 • sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
 • sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
 • spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
 • pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
 • opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda na predlog direktorja. Sestavlja jo 8 članov:

 • Albin Vrabič (vodja komisije za kakovost Šolskega centra Velenje),
 • Lijana Martinc (Šola za storitvene dejavnosti),
 • Ivan Blazinšek (vodja komisije za kakovost na Gimnaziji),
 • Sašo Gnilšek (vodja komisije za kakovost na Elektro in računalniški šoli),
 • Marija Polak Rožič (predstavnica staršev iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Zala Kač (predstavnica dijakov iz Šole za strojništvo, geotehniko in okolje),
 • Boris Verdnik (predstavnik podjetij iz Premogovnika Velenje),
 • Peter Kobal (predstavnik podjetij iz Gorenja, d. d.).

S komisijo za kakovost ŠC Velenje redno sodelujejo še:

 • Jadranka Uranjek (vodja komisije za kakovost na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje-ŠSGO),
 • Tatjana Kikec (vodja komisije za kakovost na Šoli za storitvene dejavnosti),
 • Martina Omladič (vodja komisije za kakovost na Višji strokovni šoli),
 • Nevenka Rozman (MIC-Izobraževanje odraslih),
 • Igor Doler (MIC),
 • Simon Zajc (IKT),
 • Maja Radšel (EPoS),
 • Miran Papež (MIC).

Glavni cilji komisije za kakovost v šolskem letu 2018/2019 so v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06). Gre za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki temelji na principu samoevalvacije. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport zahteva, da mora ob upoštevanju nacionalno določenih kazalnikov vsaka šola vzpostaviti sistem ugotavljanja in zagotavlja kakovosti. Vsebinski okvir dela predstavlja obravnava 11-ih področij za izvajanje samoevalvacije, ki so navedena v priročniku Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije (CPI, 2007).

Načrt dela komisije za kakovost na ŠC Velenje v šolskem letu 2018/2019 obsega:

 • redno sestajanje (okvirno vsak drugi mesec pred pričetkom pouka),
 • redno izvajanje samoevalvacijskih kampanj na ŠC Velenje za analizo pereče problematike s spletnim orodjem (npr. učni uspeh, aktivne metode poučevanja, šolska prehrana, šolska klima),
 • obravnavanje odprtih vprašanj na učiteljskih zborih šol z namenom vključevanja vseh učiteljev v procese kakovosti na ŠC Velenje in izboljšanja individualnega pristopa do dijakov,
 • izdelavo pravil vodenja kakovosti na ŠC Velenje (poslovnik kakovosti),
 • vključevanje staršev in strokovne javnosti v procese kakovosti na ŠC Velenje,
 • samoevalvacijsko kampanjo ravnateljev na temo kako učitelji vidijo njihovo delo,
 • samoevalvacijsko kampanjo direktorja na temo kako ravnatelji vidijo njegovo delo,
 • izvajanje promocije in širjenje vedenja o delu na področju kakovosti na ŠC Velenje (predstavitve v medijih),
 • sodelovanje in izmenjavo izkušenj z drugimi institucijami in partnerskimi šolami pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu (Urad za šolstvo, CPI, Zavod za šolstvo, Konzorcij šolskih centrov, Konzorcij biotehniških šol, Škofijska gimnazija, CMEPIUS, SIQ idr.),
 • izvajanje usposabljanj in seminarjev o kakovosti v šolstvu,
 • sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih kakovosti (EPoS- Elektronsko podprta samoevalvacija je projekt Konzorcija šolskih centrov in CPI).

Akcijski načrt dela v šolskem letu 2018/2019:

September 2018:

 • pregled poročil za kakovost posameznih šol,
 • izdelava poročila o kakovosti ŠCV za lansko šolsko leto,

Oktober 2018:

 • samoevalvacijska kampanja za ravnatelje (kako učitelji vidijo njihovo delo),
 • priprava za EPoS 2019,

November 2018:

 • samoevalvacijska kampanja za direktorja (kako ravnatelji vidijo njegovo delo),

Januar – marec 2018:

 • Izvedba EPoS 2019,

April 2019:

 • Analiza EPoS 2019 po vseh učiteljskih zborih,

Maj 2019:

 • predstavitve in vrednotenje rezultatov vseh samoevalvacij na pedagoških konferencah,
 • pregled podatkov (podatke zbira CPI) za nacionalni kazalnik, ki bo določen,

Junij 2019:

 • analiza dela komisije za kakovost in priprava predlogov za delo v novem šolskem letu.

Izjava o kakovosti

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da vsem udeležencem izobraževanja in poslovnim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 • nudimo kakovostne izobraževalne storitve za mladino in odrasle ter odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje glede na izzive okolja in sodobnega časa,
 • vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo dobro informiranje in svetovanje, korektne odnose ob upoštevanju predpisov in etičnih standardov,
 • sistematično spremljamo napredovanje udeležencev izobraževanj, vzpodbujamo njihov razvoj in si prizadevamo za zmanjševanje osipa,
 • odraslim omogočamo, v okviru možnosti, tudi prilagoditev izobraževalnega programa glede na njihove potrebe,
 • za posebne potrebe naročnikov pripravljamo specializirane programe,
 • zagotavljamo sodobno in prijetno učno okolje z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • s svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispevamo h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu zavoda,
 • spoštujemo strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavcev ter si prizadevamo za dobre medsebojne odnose,
 • s sodelavci si izmenjujemo strokovne vire, pridobljeno posodobljeno strokovno znanje in informacije,
 • pri ugotavljanju kakovosti izobraževanja uporabljamo predvsem metodo računalniško podprte samoevalvacije,
 • sodelujemo pri načrtovanju in izvajanju skupnih nalog zavoda,
 • sodelujemo s sorodnimi institucijami doma in v tujini ter tako posodabljamo znanja, zagotavljamo primerljivost in večamo konkurenčnost.

Pregled dosedanjih uspešno izvedenih projektov s področja kakovosti v vzgoji in izobraževanju:

 • Povezava dela in učenja, 1998/1999, Phare MOCCA; Modro oko, 2001/2002, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, 2002-2004, Andragoški center Slovenije; Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2004/2005, Center RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center; Obrazci na internetu, 2004/2005, Phare CBC Goes Regional; QUTE – Kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 2004-2006, Leonardo da Vinci; MoFas, 2004-2006, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; MUNUS 2, 2008-2012, Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; SEKER, Self evaluation in Konya region, 2008-2010, Leonardo da Vinci; ROQET – Road to excellence in the training quality process, 2010-2012, Leonardo da Vinci; RESLEA – Reduction of Early School Leaving, 2012-2014, Leonardo da Vinci. 2014-2015, 2014-2019 EPoS- Elektronsko podprta samoevalvacija, Konzorcij šolskih centrov in CPI, 2016-2019, OPK- Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Šola za ravnatelje.

Kakovost ŠCV

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660