srssersssdgimvssmicdsd

IMG_4129 (Custom)
pas3332
pas3331
555
IMG_4107 (Custom)
IMG_4165 (2).JPG (Custom)
pas333
pas3333
pasicarobotika1
pasica_998
ovt_200
ovt_201
ovt_202
pas_2015_1
rud_12-1024x187
rud_15
previous arrow
next arrow

Geostrojnik rudar

Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v obratih za podzemno in površinskih pridobivanje mineralnih surovin, podjetjih za izdelavo cest, predorov in pri geotehničnih delih. Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po zaključnem izpitu v programu poklicno-tehniškega izobraževanja Geotehnik. Če boste izbrali v izobraževalnem programu izbirne strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda rudar/rudarka, se boste usposobili za pripravo delovišč, njihovo zračenje in odvodnjavanje, izdelovanje jamskih prog, pridobivanje in predelavo mineralnih surovin tako pod zemljo kakor tudi na površini. Uporabljati boste znali stroje in naprave za izdelovanje jamskih prog, pridobivanje mineralnih surovin, tehnična vrtalna dela in odvodnjavanje. Pri podgradnji jamskih prostorov boste spoznali materiale in načine podgradnje. Glede na smernice razvoja boste znali pripraviti varno delovno okolje, posvetiti skrb varovanju zdravja in racionalni rabi energije, materiala in časa.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • izobraževanje traja tri leta.
 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih,
 • pridobil zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu (zdrava hrbtenica, dober vid in sluh).

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Opombe:

 • cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka,
 • načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere naslednje module:
• M7 in M8 ali
• M9, M10 in M11.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660